Ubytovací řád a podmínky pro ubytování

 

1.      Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého nebo opakovaného porušování má správce právo ubytování ihned ukončit bez náhrady.

2.      V ubytovně může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení platného občanského průkazu (cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti).

3.      Po přihlášení zaplatí host danou částku dle ceníku podle sjednané délky pobytu. Na tuto částku mu správce vystaví daňový doklad.

4.      Po zaplacení obdrží svazek klíčů (od pokoje, chodby, hlavního vchodu, parkoviště).

5.      Parkování motorových vozidel je možné na nehlídaném parkovišti před ubytovnou. Toto parkoviště se zamyká mezi (20°° – 8°° hodinou). Každý host, který přijede nebo odjede v čase uvedeném výše, je povinný za sebou zamknout vrata.

6.      Počet lůžek stanovuje počet osob, které mohou být ubytovány na jednom pokoji.

7.      Na ubytovně není dovoleno přechovávat zvířata.

8.      Případné návštěvy hlásit správci.

9.      Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v objektu i jeho okolí a zachovávat noční klid v době od 22°° - 7°° hodin.

10.  Bez souhlasu správce se v pokojích a společných prostorách nesmí přemísťovat nábytek ani další zařízení. Není dovoleno provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. A z bezpečnostních důvodů nepoužívejte svíčky.

11.  Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

12.  Při každém odchodu z ubytovny je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.

13.  Veškerý inventář a zařízení pokoje je hostům k dispozici. V případě jeho poškození, prosíme o nahlášení takovéto události správci.

14.  V celém objektu je zákaz kouření, kromě místa k tomu vyhrazeném (v přízemí ve vstupní hale, místo je  řádně označeno).

15.  Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovny nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že udělá všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

16.  Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovna nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

17.  Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal se správcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10°° hodin posledního dne a v téže době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je správce oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat, za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

18.  Při ukončení pobytu je host povinen předat pokoj ve stejném stavu, v jakém jej převzal a odevzdat klíče správci. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.

19.  Za škody způsobené na zařízení a budově ubytovny, nedodržením výše uvedených pokynů, vlastní nedbalostí, nebo úmyslem odpovídá host dle obecně závazných právních předpisů.

20.  Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany.

21.  Všechny žádosti, připomínky a stížnosti týkající se ubytování předávejte správci.

22.  Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Důležitá telefonní čísla :

 

SPRÁVCE : 728 139 179

HASIČI : 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA : 155

POLICIE : 158

 

  V Unhošti, 31.12.2003

 

Škoda Ladislav - správce ubytovny